گاهی در نبود تنها یک نفر گویی جهان به تمامی خالی است!